Rejestr zmian w dokumentach i menu BIP

2024-04-19

Edycja dokumentu: Deklaracja dostępności
Edycja dokumentu: Plan zapewnienia dostępności podmiotu
Edycja dokumentu: Plan zapewnienia dostępności podmiotu

2024-03-03

Edycja dokumentu: Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego referenta administracyjnego

2024-02-27

Utworzenie dokumentu: Informacja o wyniku naboru na stanowisko starszego referenta administracyjnego

2024-02-06

Edycja dokumentu: Informacja o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze
Edycja dokumentu: Informacja o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze
Utworzenie dokumentu: Informacja o konkursie na wolne stanowisko urzędnicze

2023-05-22

Edycja dokumentu: Deklaracja dostępności

2023-05-09

Edycja dokumentu: Roczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Edycja dokumentu: Roczne sprawozdanie finansowe za 2022 rok
Edycja dokumentu: Roczne sprawozdanie finansowe za 2022 rok
Utworzenie dokumentu: Roczne sprawozdanie finansowe za 2022 rok
Utworzenie pozycji menu: 2022 rok

2023-03-29

Edycja dokumentu: Tryb działania poradni
Edycja dokumentu: STATUT Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

2022-08-12

Edycja dokumentu:

2022-05-23

Utworzenie dokumentu: Wniosek o zapewnienie dostępności

2022-05-11

Edycja dokumentu: Roczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Edycja dokumentu: Roczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Utworzenie dokumentu: Roczne sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Utworzenie pozycji menu: 2021 rok

2022-02-14

Utworzenie dokumentu: Plan zapewnienia dostępności podmiotu

2022-02-11

Edycja dokumentu: Planowane zamówienia publiczne na rok 2022
Utworzenie dokumentu: Planowane zamówienia publiczne na rok 2022

2022-02-02

Edycja dokumentu: Druki, wnioski

2022-01-07

Edycja pozycji menu z: Tryb działania - Statut placówki na: Tryb działania
Utworzenie dokumentu: STATUT Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Utworzenie pozycji menu: STATUT
Edycja pozycji menu z: Tryb działania na: Tryb działania - Statut placówki

2021-06-28

Utworzenie dokumentu: Polityka Prywatności BIP

2021-06-14

Edycja dokumentu: Deklaracja dostępności
Edycja dokumentu: Deklaracja dostępności
Edycja pozycji menu z: Klauzula dostępności na: Deklaracja dostępności

2021-05-25

Utworzenie pozycji menu: Polityka prywatności

2021-05-07

Utworzenie dokumentu: Planowane zamówienia publiczne na rok 2021
Utworzenie pozycji menu: Zamówienia publiczne
Edycja dokumentu: Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
Edycja dokumentu: Sprawozdanie finansowe za rok 2020 rok
Edycja dokumentu: Sprawozdanie finansowe za rok 2020 rok
Edycja dokumentu: Sprawozdanie finansowe za rok 2020 rok
Edycja dokumentu: Sprawozdanie finansowe za rok 2020 rok
Edycja dokumentu: Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach
Utworzenie dokumentu: Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach Sprawozdanie finansowe placówki za rok 2020 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty pod adresem: http://www.bip.pzofo.tarnogorski.pl/?catid=321&parcat=291&t=menu

2021-04-08

Edycja dokumentu: Klauzula dostępności
Edycja dokumentu: Klauzula dostępności Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://poradniatg.pl/ Data publikacji strony internetowej: 10.12.2010r. Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.03.2021r. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Niektóre pliki w formacie PDF powstały na podstawie dokumentów MS Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy poprawiać już istniejące dokumenty oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR. W przypadku innych plików tekstowych redakcja strony stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w treści strony. Cześć z plików stanowi jednak druki urzędowe: wnioski, formularze nie podlegające publikacji bezpośrednio w treści poprzez opcje tekstu osadzonego. W przypadku braku możliwości zapoznania się z jakimś dokumentem prosimy o kontakt z koordynatorem. Linki – większość z nich otwiera się w tym samym oknie, pozostałe są poprawiane na bieżąco. Oświadczenie sporządzono dnia 15.03.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Analizy dokonano narzędziem Validator Utilitia oraz Tingtun Checker. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strona internetowa została zaopatrzona w narzędzia ułatwiające odbiór treści, dostęp do narzędzia nawigacyjnego znajduje się w lewym górnym rogu: kontrast podkreślenie i podświetlenie linków odstępy między znakami i poszczególnymi wierszami (interlinia) czcionki dostosowane dla osób z dysleksją możliwość zapauzowania animacji możliwość zaznaczenia czytanego obszaru (podświetlenie, większy kursor). Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Izabela Chróst-Jóźwiak, adres poczty elektronicznej i.chrost_j.pptg@onet.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32)285-43-67 lub (32) 381-63-51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach mieści się w Budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16. Do budynku prowadzą trzy wejścia: od ul. Sienkiewicza, ul. Styczyńskiego oraz ul. Kościuszki (wewnętrznie od strony parkingu). Do wejścia od ulicy Styczyńskiego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. W budynku jest winda wyposażona w przyciski oznaczone alfabetem Braille’a, jak również komunikaty głosowe o lokalizacji windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnością.

2021-03-31

Edycja dokumentu: Baza placówki
Edycja dokumentu: Baza placówki
Utworzenie dokumentu: Baza placówki
Edycja dokumentu: Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

| Następne