Tytuł: Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górachzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://poradniatg.pl/

Data publikacji strony internetowej:10.12.2010r.

Data ostatniej dużej aktualizacji:15.03.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Oświadczenie sporządzono dnia15.03.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Analizy dokonano narzędziem automatycznym Validator Utilitia oraz Tingtun Checker.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona internetowa została zaopatrzona  w narzędzia ułatwiające odbiór treści, dostęp do narzędzia nawigacyjnego znajduje się w lewym górnym rogu:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest  Izabela Chróst-Jóźwiak, adres poczty elektronicznej i.chrost_j.pptg@onet.pl

Osoba zastępująca koordynatora - p. Kinga Piksa (k.piksa.pptg@onet.pl).

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (32)285-43-67 lub (32) 381-63-51.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach mieści się w Budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16.

Do budynku prowadzą trzy wejścia: od ul. Sienkiewicza, ul. Styczyńskiego oraz ul. Kościuszki (wewnętrznie od strony parkingu). Do wejścia od ulicy Styczyńskiego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. W budynku jest winda wyposażona w przyciski oznaczone alfabetem Braille’a, jak również komunikaty głosowe o lokalizacji windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi dwoma miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnością.


Osoba wprowadzająca dokument: Izabela Chróst-Jóźwiak
Data wprowadzenia: 2024-04-19
Załączniki:
1) Utilitia Validator- raportWprowadził: Izabela Chróst-Jóźwiak, Dnia: 2021-03-16
2) Tingtun Checker - raportWprowadził: Izabela Chróst-Jóźwiak, Dnia: 2021-03-16
3) Raport o zapewnieniu dostępnościWprowadził: Izabela Chróst-Jóźwiak, Dnia: 2021-03-22
Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Izabela Chróst-Jóźwiak, dnia: 2021-03-16
Edycja dokumentu: Izabela Chróst-Jóźwiak, dnia: 2021-03-16
Edycja dokumentu: Izabela Chróst-Jóźwiak, dnia: 2021-03-17
Edycja dokumentu: Izabela Chróst-Jóźwiak, dnia: 2021-03-17
Edycja dokumentu: Izabela Chróst-Jóźwiak, dnia: 2021-03-22
Edycja dokumentu: Izabela Chróst-Jóźwiak, dnia: 2021-04-08
Edycja dokumentu: Izabela Chróst-Jóźwiak, dnia: 2021-04-08
Edycja dokumentu: Izabela Chróst-Jóźwiak, dnia: 2021-06-14
Edycja dokumentu: Izabela Chróst-Jóźwiak, dnia: 2021-06-14
Edycja dokumentu: Izabela Chróst-Jóźwiak, dnia: 2023-05-22
Edycja dokumentu: Izabela Chróst-Jóźwiak, dnia: 2024-04-19